Limited Şirket

Limited Şirket

Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha fazla kişi tarafından, bir unvan altında kurulan şirketlere denir. Limited şirketler yalnızca bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerin esas sermayeleri bellidir. Sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited şirketler türü orta ölçekli firmalar için idealdir. Ortakların kimler olduğunun belli olduğu ve anonim şirketlere göre dışarıya daha kapalı şirketlerdir. Anonim şirketlerdeki gibi pay hakkı halka arz edilmez.

Tek ortaklı limited şirket kurulabileceği gibi ortakların sayısı 50’den fazla olamaz. Limited şirket ortakları gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Nakdi olarak getirilen sermayenin tamamının şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenebilir. Ödeme takvimi müdürler tarafından belirlenebileceği gibi şirket sözleşmesinde düzenlenebilir.

Limited şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörülen yan edim ve ek ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı ortaklar sermaye payları oranında sorumludur.

Limited Şirketin Organları

Limited şirketin iki organı vardır.

1. Genel Kurul

Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya yalnız yetkili olan organdır. Örneğin; müdürlerin seçilmesi, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, şirketin feshi, denetçinin seçilmesi, vb.

2. Müdürler Kurulu

Temel olarak şirketin temsili ve yönetimi ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. Müdürlerden  en  az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

 • Oda kayıt dilekçesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Kuruluş bildirim formu
 • İmza Beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların noter onaylı tercüme edilmiş pasaport suretleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Şirket esas sözleşmesi
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyeleri varsa bu üyelerin görevi kabul ettiklerine ilişkin beyanları
 • İmza beyannamesi
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğini gösterir ödeme belgesi

Türkiye’de şirket kuruluşu ile ilgili yazımızı ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi