MANYAS HUKUK BÜROSU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren avukatlar yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Adres                               : Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No:69 D:105 34734 Kadıköy/İstanbul

İnternet Adresi             : www.manyas.net

E-Posta Adresi              : biz@manyasandpartners.com

Telefon Numarası        : 0216 362 10 12         

 

              Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin sınırlı ve ölçülü bir şekilde teknik ve idari tedbirler alınarak aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir:

·       Avukatlık hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatiflerin üretilmesi ve vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz müvekkillerin bilgilendirilmesi,

·       Hukuk büromuzun acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·       Hukuk büromuzun bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·       Hukuk büromuza iş başvurusunda bulunmuş çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

·       Çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

·       Çalışanlarımız için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·       Çalışanlarımız için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

·       Sair mevzuattan kaynaklı denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

·       Hukuk büromuz çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,

·       Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·       Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

·       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·       Müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·       Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

·       Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

·       Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edilmesi,

·       Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Hukuk Büromuza yöneltilen talep ve şikayetlerin takibi,

·       Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

·       Ücret politikasının yürütülmesi,

·       Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

·       Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amaçlarını gerçekleştirmek adına aşağıdaki yer alan kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir:

Ø  Avukatlık faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi için mahkemeler, icra müdürlükleri ve noterler başta olmak üzere her türlü devlet kurum ve kuruluşu ile bankalar, gerçek kişiler ve tüzel kişiliklere,

Ø  Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçlerinin denetimi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

Ø  Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yargı organlarına, adli makamlara, emniyet güçlerine ve hukuken yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

Ø  Sigorta ve bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketlerine ve bankalara,

Ø  İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine, PTT’ye,

Ø  Hukuk büromuz bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize ve bulut hizmeti alınan şirkete,

Ø  Geçerli bir hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişilere,

Ø  Personelin, adayın veya iş ortağının yetkinliğinin tespiti amacıyla kendisi tarafından referans olarak gösterilen üçüncü kişilere,

Ø  Acil tıbbi müdahaleler ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Ø  Hukuk büromuz bünyesindeki bilgi ve belgelerin depolanması ve yedeklenmesi için bulut hizmeti alınan firmaya,

Ø  Müşteri ilişkileri ve iletişim verilerinin yönetimi amacıyla CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi) hizmeti alınan firmaya,

Ø  İç ve dış yazışma faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla e-posta hizmet sağlayıcısı firmaya,

Ø  Hukuk büromuzda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için eğitim hizmeti alınan firmaya ve eğitimciye.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır:

Ø  Sosyal medya uygulamaları

Ø  Hukuk büromuza elden, telefonla, posta, e-posta, internet sitesi veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler

Ø  Sözleşmeler ve teklifler

Ø  Yüz yüze yapılan görüşmeler

Ø  Telefon görüşmeleri esnasında alınan ses kayıtları

Ø  İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler

Ø  Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler

Ø  Müvekkillerimiz tarafından verilen bilgiler

Ø  Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazılar

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde bulunan kişisel veriler, veri işleme amacıyla orantılı bir sürede ve şekilde muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin muhafazasında öncelikli olarak kişisel veri işleme amacı, yasal saklama ve zamanaşımı süreleri gözetilmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması veya yasal saklama ve zamanaşımı sürelerinin sonuna gelinmesi halinde hukuk büromuz bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilmektedir. İmha metodu olarak silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme kullanılmaktadır.

 

6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde İlgili Kişilerin Hakları

Manyas Hukuk Bürosu bünyesinde kişisel verisi işlenen veya işlendiği düşünen herkes, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya e-posta aracılığıyla başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

Ø  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø  Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.