Çalışma İzni

Work Permit in Turkey

Çalışma izni başvurusu ve onayı olmadan yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de yasal olarak çalışması mümkün değildir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar, çalışmaya başlamadan önce yasal olarak çalışma izin almak zorundadır. Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni için gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için süresiz, süreli, bağımsız ve Turkuaz kart olmak üzere dört çeşit çalışma izni vardır.

1. İzin Türleri

1.1 Süreli Çalışma İzni

Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre çalışma izin başvurusu olumlu olan yabancıya, hizmet veya iş sözleşmesinin süresini geçmemek koşuluyla, tüzel veya gerçek kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Bu süre bitiminden en az bir ay önce, aynı işverene bağlı olarak, çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilir. Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde yabancıya ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bakanlık tarafından değerlendirilir.

1.2 Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de uzun dönem oturma izni veya en az sekiz yıl yasal çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak olarak süresiz çalışma izni alma hakkını sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem oturma izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma iznine sahibi olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır.

1.3 Bağımsız Çalışma İzni

Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir. Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; mesleki deneyimi, eğitim düzeyi, teknoloji ve bilime katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

1.4 Turkuaz Kart

Turkuaz Kart, Türkiye’ye çeşitli şekilde faydalı olabilecek ve belirli özellikleri taşıyan yabancılara süresiz çalışma ve oturum izni hakkı veren hatta ilgili yabancının yakınlarına da süresiz oturum hakkı tanır.

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; mesleki deneyimi, eğitim düzeyi, teknoloji ve bilime katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlıkça başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart, geçiş süresi ilk üç yılı olmak kaydıyla verilir. Geçiş süresi içinde Bakanlık, yabancıdan veya işverenden yürütülen faaliyetlere ilişkin belge ve bilgi talep edebilir. Geçiş süresi içinde Uluslararası işgücü politikası madde 15 uyarınca Turkuaz Kartı iptal edilmeyen yabancının, başvuru halinde geçiş süresi kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Geçiş süresinin kaldırılmasına ilişkin başvuru,geçiş süresinin dolmasına 180 kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Geçiş süresi dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının yakınlarına da, Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve oturma izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, teknoloji ve sanayide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da istihdam, ihracat  veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

2. Başvuru Türleri

2.1 Yurt içi Başvuru

En az altı ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan ve ülkemizde bulunan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.

2.2 Yurt dışı Başvuru

Yabancının oturma izni olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Yabancı Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahip olmalıdır.

2.3 Uzatma Başvurusu

Uzatma başvurusu, mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 60 gün önceden veya izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Süre uzatım başvurusu çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapıldığında süre uzatım başvuruları ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

Çalışma İzni Başvuru Türleri
Çalışma izni türleri nelerdir? Süreli çalışma izni başvurusu nasıl yapılır? Turkuaz kart başvurusu nasıl yapılır?

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar çalışma izni verilebilir.

Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

2.4 Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici Koruma oturma iznine sahip olmalıdır.

2.5 Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de Uluslararası Koruma altında bulunan ve Uluslararası Koruma Başvurusu Sahibi olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası Koruma oturma iznine sahip olmalıdır.

3. Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar

6735 Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 48. maddesinde yabancıların çalışma izninden muaf tutulacakları haller belirtilmiştir. Bu haller şunlardır;

Özel kanunlarda yer alan hükümler ile yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerinin saklı kalması kaydıyla;

 • Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar bir aya kadar,
 • Türkiye’ye ithal edilen yada Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, onarım ve bakımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelecek yabancılar toplam üç aya kadar,
 • Sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar üç aya kadar,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan Türkiye’de çalışacak yabancılar üç aya kadar,
 • Yurtdışında yerleşik olup İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı’nca Türk soylu olduğu bildirilenlerden Türkiye’de çalışacaklar üç aya kadar,
 • Sportif faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar dört aya kadar,
 • Türk üniversiteleri ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış öğrenci değişim programları kapsamında staj yapacak yabancılar dört aya kadar,
 • Genel Müdürlükçe belirlenen mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar altı aya kadar,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak sirkler ve fuarda çalışacak yabancılar altı aya kadar,
 • Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar altı aya kadar,
 • Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancılar sekiz aya kadar,
 • Genel Müdürlükçe uygun görülen uluslararası stajyer öğrenci değişimi, gençlik değişimi veya yeni mezun stajyer değişimi programları kapsamında staj yapacak yabancılar on iki aya kadar,
 • Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına araştırma yapmak veya bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla gelen yabancılar eğitim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla ve her halükarda iki yıla kadar,
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla spor meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen profesyonel yabancı sporcu, antrenörler ile spor hekimi,  spor mekanisyeni, spor fizyoterapisti, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancılar spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince,
 • Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden Uygunluk Onayı Belgesi almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemiadamları iş veya hizmet sözleşmesi süresince,
 • Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen program veya projelerde görevlendirilen yabancılar görevleri süresince,
 • Türkiye’de bir örgün öğretim programına kayıtlı yabancı öğrencilerden ilgili mevzuat gereği mesleki eğitim kapsamında bir işveren yanında staj yapması zorunlu olanlar zorunlu staj süresince,
 • Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar görevleri süresince,
 • Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancılar iş veya hizmet sözleşmeleri süresince,
 • Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren askeri fabrika ve tersaneler ile Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi bünyesinde çalışacak yabancılar iş veya hizmet sözleşmeleri süresince,
 • 18.06.2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışacak yabancı uyruklu personel, araştırmacı veya yöneticiler iş sözleşmeleri süresince,
 • 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca uzmanlık eğitimi alan yabancılar eğitimleri süresince,

çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

4. Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. maddesinin 4. fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri aşağıda belirtilmiştir;

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdamı aranacaktır.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
  • Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,
  • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  • (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
  • (Değişik: 03.02.2012/ÇGM-2285) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,
  • (Değişik: 16.03.2012/ÇGM-5241) Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekmektedir.
 • (Değişik:01.02.2017/UİGM-1061) bünyelerinde;
  • İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
  • (Değişik:01.02.2017/UİGM-1061) Bünyelerinde;
  • Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,
  • En az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,
  • Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 • (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2’nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 • (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

5. BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerince aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

6. Çalışma İzin Harç ve Değerli Kağıt Bedeli

2022 yılı Çalışma İzin Belgesi Harçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İZİN TÜRÜ/SÜREHARÇHARÇ TUTARI (TL)
Süreli / 1 yıla kadar (1 yıl dahil)Süreli Çalışma İzin Belgesi1.386,20
Süreli / 1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi2.772,40
Süreli / 2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi4.158,60
Süreli / 3 yıldan fazla ve 4 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi5.544,80
Süreli / 4 yıldan fazla ve 5 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi6.931,00
SüresizÇalışma İzni Belgesi13.867,40
BağımsızÇalışma İzni Belgesi13.867,40
Geçici Koruma Çalışma İzni / 1 Yıl (Standart)Çalışma İzni Belgesi515,70
Çalışma İzni Harç ve Değerli Kağıt Bedeli

2022 yılı Kayıp Kart Ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İZİN TÜRÜ/SÜREHARÇHARÇ TUTARI (TL)
Süreli / 1 yıla kadar (1 yıl dahil)Kayıp Kart Ücreti693,10
Süreli / 1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli izinKayıp Kart Ücreti1.386,20
Süreli / 2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli izinKayıp Kart Ücreti2.079,30
Süreli / 3 yıldan fazla ve 4 yıl süreli izinKayıp Kart Ücreti2.772,40
Süreli / 4 yıldan fazla ve 5 yıl süreli izinKayıp Kart Ücreti3.465,50
SüresizKayıp Kart Ücreti6.933,70
BağımsızKayıp Kart Ücreti6,933,70
Geçici Koruma Çalışma İzni / 1 Yıl (Standart)Kayıp Kart Ücreti257,80
Çalışma İzni Kayıp Kart Ücretleri

7. Belgeler

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının ikamet izni geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi
 • Pasaport sureti
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

Eğitim Sektörü:

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir ön izin belgesi
 • Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”

Ev Hizmetleri:

 • Ev hizmetlerinde yaşlı, çocuk ve hasta bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.

Sağlık Sektörü:

 • Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alacak yabancı sağlık meslek mensupları için, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınmış yabancının mesleki yeterliliğini gösterir Ön İzin Belgesi
 • Yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumları için, İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınmış Faaliyet İzin Belgesi

Turizm Sektörü:

 • Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi

Eğlence Sektörü:

 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.)
 • Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi

Yabancı Sanatçılarla Yapılacak İş Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Hususlar:

 1. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,
 2. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,
 3. İşyeri Vergi Numarası,
 4. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, Alo 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

Havacılık Sektörü:

 • Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı, Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi gönderilecektir. Bakanlığımızca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanmaktadır.

Mühendis ve Mimarlar

 • Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar olarak çalışma izni talep edilen yabancının, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”
 • Mühendis/mimar/şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispata dair ücret bordosu

İrtibat Büroları:

 • İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ekonomi Bakanlığından alınmış faaliyet izni
 • İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin

Kanunlarla Türk Vatandaşlarına Hasredilen ve Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

Türk Vatandaşlarına Hasredilen Meslekler

 • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık
 • Eczacılık
 • Veterinerlik
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 • Avukatlık
 • Noterlik
 • Özel güvenlik görevlisi
 • Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
 • Gümrük müşavirliği

Diğer Yazılar

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname

zorunlu nedenle fazla calisma

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma

Zorunlu Nedenlerle yapılan Fazla Çalışmalar İşveren işçilere ücretlerini ödemek zorunda mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca yapılan fazla çalışmaların işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde işverenler

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

Soru Sor

Son Blog Yazıları

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname

zorunlu nedenle fazla calisma

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma

Zorunlu Nedenlerle yapılan Fazla Çalışmalar İşveren işçilere ücretlerini ödemek zorunda mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca yapılan fazla çalışmaların işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde işverenler