Anonim Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Özel Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim şirket esas sözleşmesinde yapılan her türlü değişiklik genel olarak esas sözleşme değişikliğidir. Esas sözleşme ana sözleşme olarak ta bilinmektedir. Anonim Şirketlerde ana sözleşme değişikliği, esas sözleşmenin kaldırılması, yeni hükümler eklenmesi veya sözleşmede yer alan kuralların değiştirilmesi anlamına gelir.   Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda bir takım özel usuller öngörülmüştür. Anonim şirketlerin temel […]

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Çifte vergilendirme, tek bir vergiden birden fazla vergi alınması anlamına gelmektedir. Asıl olan bir vergi konusundan birden çok vergi alınması değil, bir vergi konusu olan şeyin bir kez vergilendirilmesidir. Ancak bazen vergilendirilecek şeyin birden fazla ülkenin vergi yükümlülüğü alanına girmesiyle, çifte vergilendirme sorunu ortaya çıkmakta, aynı faaliyet alanı üzerinden farklı vergiler tahsil edilmektedir.   TÜRK VATANDAŞLARI […]

Kolektif Şirket

Kolektif Şirket

Kolektif şirket, ticaret unvanı altında  bir işletmeyi işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kolektif şirket kuruluş ve yönetimleri kolay bir şirket türüdür. Kolektif şirket en az iki ortakla kurulur. Kolektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme görevine ve […]

Limited Şirket

Limited Şirket

Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha fazla kişi tarafından, bir unvan altında kurulan şirketlere denir. Limited şirketler yalnızca bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerin esas sermayeleri bellidir. Sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirketler türü orta ölçekli firmalar için idealdir. Ortakların kimler olduğunun belli olduğu ve anonim şirketlere […]

Anonim Şirket

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, bir unvana sahip, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketlerde ortak kavramının yerini pay sahibi kavramı almaktadır. Pay sahiplerinin şirkete karşı tüm sorumlulukları sadece taahhüt ettikleri sermaye payları kadardır. Anonim şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir esas sözleşmesi bulunur. Anonim şirketler, […]

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye uzun yıllar uluslararası yatırımları Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki benzersiz ticaret konumu nedeniyle kendine çekmiştir. Türkiye’nin ana şehirlerinde ve çevresinde, birçok uluslararası şirket operasyonlar kurarak ülkenin dünya çapındaki önemini kanıtladı. Özellikle İstanbul bu büyük şirketlerin çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Yerli yatırımcılara uygulanan kurallar, Türkiye’de şirket veya işletme kuran ve hisse devri yapan yabancılar […]

Pay Sahibinin Borcu:Sermaye Koyma Borcu

PAY SAHİBİNİN BORCU: SERMAYE KOYMA I- SERMAYE KOYMA BORCU ve BORCUN KONUSU Anonim şirkette her pay sahibi, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket esas sözleşmesine göre koymayı taahhüt ettiği sermaye kadar şirkete borçlu olur. Bu borç şirket sona erse bile devam eder. Anonim şirkette sermaye koyma borcunun konusu: • Para, alacak, kıymetli evrak ve […]

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (ŞİRKETE KARŞI) Yukarıda açıklanan bu bilgiler genel manada bir yönetim kurulu üyesinin şirket işlerken yerine getirmesi gereken idari görevleridir. • Yönetim faaliyetlerine katılma ve inceleme yükümlülüğü Biraz önce yönetim kurulu üyelerinin görevleri arasında sayılan bu iki husus aynı zamanda yükümlülük olarak da nitelendirilebilir. Yönetim faaliyetlerine katılma belirli […]

Şirketler Topluluğu

Şirketler Topluluğu Şirketler topluluğuna ilişkin TK hükümlerinin konusu, asıl olarak birden fazla şirketin ekonomik birlik oluşturmak amacıyla birbirlerine bağlanmaları ile oluşan topluluğun ilişkilerini düzenlemektir. TK, şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri belirlerken, kural olarak “kontrol ölçüsü” ilkesini dikkate almıştır. Ancak “hakimiyet” ilkesinden yararlanıldığı da görülmektedir. Kontrol ölçütü, gerçek anlamda hakimiyetin varlığını aramayan, hakimiyet araçlarının varlığı durumunda kontrolün […]

Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler

Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler

Yedek akçeler, esas sermayeyi aşan net mal varlığı olarak tanımlanmakta olup; öz kaynakların değişken kısmını ifade eder. Öz kaynaklar esas sermaye ile yedek akçelerden meydana gelir. Yedek akçeler kar olarak dağıtılabildiğinden ötürü esas sermayeden ayrılırlar. Yedek akçelerin tek kaynağı kar değildir. Yedek akçelerin kaynağı; kardan yapılacak zorunlu ve isteğe bağlı ayırmalar, aktiflerdeki değer artışları ve […]