İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim sürelerine dikkat etmek gerekir. Bu şartlara riayet edilmeden iş sözleşmesinin feshi durumunda usulsüz fesih müessesesi gündeme gelir. Usulüne uygun olmayan fesih hem işçi hem de işveren tarafından gerçekleştirilebilir. Usulsüz feshin […]

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından uygulamada en çok dayanılan iş güvencelerinden biridir. İş Kanunu iş sözleşmelerine hangi hallerde son verilebileceğini ve bu durumun hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. İşçiyi korumak adına işverenin iş sözleşmesini feshetme özgürlüğüne sınırlamalar […]

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta sıklıkla işçiler ve işverenler arasında uyuşmazlıklara tanık olmaktayız. Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları bir araya gelerek çözemediği ve bu hususlarda uzlaşmaya varamadığı durumlarda kendilerine iş mahkemesinde dava açma hakkı doğar. Uygulamada genellikle […]

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir? İş hukuku en yalın tanımıyla bağımlı çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla bu hukuk dalı gelişerek günümüze ulaşmıştır. İş hukuku, işçilerin korunmasını hedeflemektedir. Gerek işçilerin maddi durumlarını gerek psikolojik gerekse sosyal durumlarını düzenlemekte ve işçi yararına hükümler barındırmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği […]

İşçi Avukatı

is-hukuku-avukati-manyas

İşçi Avukatı İş Hukuku Nedir? İşçi Avukatı Ne İş Yapar? gibi soruların cevaplarını bulmak istiyorsanız öncelikli olarak detalı açıklamasını yaptığımız İş Hukuku Nedir? adlı makalemizi okumanızı öneririz. Özetleyecek olursak; İş hukuku en yalın tanımıyla çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarındandır. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla bu hukuk dalı gelişerek günümüze ulaşmıştır. […]

Çalışma İzni

Work Permit in Turkey

Çalışma izni başvurusu ve onayı olmadan yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de yasal olarak çalışması mümkün değildir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar, çalışmaya başlamadan önce yasal olarak çalışma izin almak zorundadır. Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni için gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için süresiz, süreli, bağımsız ve Turkuaz kart olmak üzere dört çeşit çalışma […]

Kıdem Tazminatı Hesaplaması ve Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar

Kıdem Tazminatı Hazine ve Maliye Bakanlığının 06.01.2022 tarih 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 2022 yılı 1. Döneminde (01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022) uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL belirlenmişti. Ancak, 22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik […]

İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından fesih halleri İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve bazı özel kanunlarda kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Biz bu çalışmamızda iş sözleşmesinin çalışan tarafından haklı nedenle feshi ve sebeplerini ele alacağız. 1 – Türk Borçlar Kanunu’na Göre Çalışan Tarafından İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi Halleri Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yönünden; Çalışan, dürüstlük […]

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanuna Göre Toplu İş Sözleşmeleri

1 – GİRİŞ 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 1982 Anayasası ile çıkarılan ve fakat beklentileri karşılamakta yetersiz kalan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun yerini almıştır. Kanun; sendikal hak ve özgürlükler ile toplu sözleşme ve serbest toplu pazarlık hakkını yeniden düzenlemektedir. Kanunda, sendikal hak […]

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İş sözleşmesinin, haksız veya geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda genellikle işçi hak ve alacaklarına yönelik davalar akla gelmektedir. Bu davalardan biri olan işe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, iş güvencesi hükümlerinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davaya denilmektedir. İşe İade Haklarından Yararlanılabilmek İçin Gereken […]