Yabancı Bayraklı Teknelerin Türk Bayrağı'na Geçirilmesi

Yabancı Bayraklı Teknelerin Türk Bayrağı'na Geçirilmesi

17.05.2021
Resmi Gazetenin 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile Türk Bayrağına geçiş teşvik edilmiş ve 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren 2017/3 sayılı tebliğ ile de yabancı bayrakta bulunan teknelerin Türk Bayrağına geçmesine ilişkin tebliğ kapsamında;
 
27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge sahibi olan, Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır.
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türk Bayrağı'na geçişte sıkıntı yaşanmaması, her yerde aynı uygulamanın yapılabilmesi için bazı kararlar aldı. Buna göre:
 
Türk Bayrağı'na geçiş sırasında uygulama esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek üzere, liman başkanlıklarınca aynı prosedüre göre işlem yapılarak uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.
• Tekne kayıt işlemlerinde ilk müracaat Liman Başkanlığına yapılacaktır,
• Yabancı bayraklı olan özel veya ticari kullanıma esas tüm teknelerin kayıtları yapılacaktır,
• Teknenin hangi liman başkanlığı sınırlarında bulunduğuna bakılmaksızın, müracaat ettiği liman başkanlığında işlemler yapılacaktır,
• Tekneye ait belgelere yönelik İngilizce-Türkçe tercüme veya noter onayı gibi bir talep yapılmayacaktır. İngilizce belgeler yok ise o zaman Türkçe tercümesi istenecektir.
• Teknenin yurt dışında bulunması durumunda da kayıt işlemleri yapılacaktır,
• Seyir İzin Belgesinde sürelerin geçmiş olması halinde de işlemler yapılacaktır,
• Ülkemizde oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişilerinde söz konusu Kanun kapsamında işlemlerinin yapılması,
• Teknenin 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir kayıt veya tescil belgesinin orijinali/aslı liman başkanlığına verilecektir.
• Tekne isim başvurusu yapılacaktır,
• Teknenin kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise TC kimlik numarası,
• Teknenin kayıt edileceği kişi tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,
• Yabancı bayrakta ki kayıt veya tescil belgesinde bir kişiden fazla sahip bulunması halinde, sahiplerden birinin müracaatının kayıt işlemleri için yeterli olması, diğer ortaklardan bir yazı istenilmemesi,
• Kayıt veya tescil belgesinde ismi bulunan kişinin hissesini başkasına devir ettiğini gösteren işlemlerin (noter belgesi dahil) dikkate alınmaması, diğer ortaklardan herhangi bir belge istenilmeden teknenin kayıt belgesindeki tüm ortaklar adına ilk kayıt işleminin yapılması,
• Ekte yer alan Taahhütnamenin tekne sahibi tarafından doldurulması ve kayıtta taahhütnamenin esas alınması,
• Teknenin tonaj 69 sertifikası var ise o belgeye göre Tonilato Belgesi düzenlenmesi ve teknenin 2 adet fotografının alınarak kayıt işlemlerinin tamamlanması,
• Milli Gemi Siciline tescil edilecek gemilerin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra sicil işlemlerinin yapılması,
• Kayıt aşamasında bir yıllık süreyi beklemeden teknesinin ölçümünü yaptırmak isteyenlerden, teknenin 2 adet fotoğrafının istenmesi, meri mevzuatımıza göre proje gereken durumlarda projenin istenmesi, tekne üzerinde makine bilgileri ile tekne ölçüm ve kontrolü yapılarak tonilatoya esas işlemlerin tamamlanması,
• Ölçümü yapılamayan teknelerin mevcut kayıt veya tescil belgesi veya taahhütnamede belirtilen ölçüm değerleri ile kayıt işleminin yapılması,
• Tekne harca tabi ise Ruhsatname harcının, harçtan muaf ise Ruhsatname ücretinin yatırıldığına dair makbuzun alınması,
• Tekne ölçümlerinin kayıt tarihinden sonra en geç bir yıl içinde tekne sahibi tarafından yapılması gerektiğinin bildirilmesi ve taahhütname alınması,
• Ölçüm işlemleri tamamlanmayan teknelerin Ruhsatnamelerinin 1 yıllık düzenlenmesi,
• Ölçümü yapılmadan ruhsat verilen teknelerin ölçümleri yapıldığında ölçü bilgilerinde değişiklik olmaması halinde, düzenlenecek ruhsatnamelerde ruhsatname harcı veya ücreti alınmaması,
• Tüm işlemleri tamamlanan(ölçme, terkin, gümrük işlemleri gibi) teknelerin 5 yıllık vize yapılarak ruhsatnamelerinin verilmesi,
• Kaydı yapılan ancak terkin belgesi, ölçüm işlemleri ve ithal işlemi tamamlanmayan teknenin bu işlemleri tamamlanana kadar satışının yapılmamasının(ortaklık devirleri dahil) sisteme kayıt edilmesi,
• Terkin belgesini ibraz edilen, ithal ve ölçüm işlemi tamamlanan teknelerin satış taleplerinin yerine getirilmesi,
• Tekne sahiplerinin ödemesi gereken %1 oranındaki KDV'nin hesaplanmasında, gümrük müdürlüğü tarafından kurulan Değer Tespit Komisyonu kararının esas olduğunun tekne sahiplerine bildirilmesi,
• Kayıt edilen teknenin 3 ay süre zarfında ilgili KHK kapsamında gümrükleme işlemlerinin yapılması için, liman başkanlığına bilgi verilmesini talep eden ve ekine de Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Örneği bulunan yazının, teknenin ithal işleminin yapılacağı yerdeki gümrük müdürlüğüne Liman Başkanlığınca gönderilmesi,
• Leasing yoluyla yabancı bayrakta bulunan tekneler için; leasing süresince finans kurumunun sahipliği yanında kiracı kullanımına esas işlemlerin yapılabileceği şeklinde liman başkanlıklarınca işlemlerin yapılması, bu açıklamalar dışında bir müracaat olduğunda ise konunun Genel Müdürlük ile paylaşılması gerekmektedir.
 
 
 
Deneyimli kadromuzla tüm bu işlemleri sizler adına gerçekleştirmekten memnuniyet duyarız.

KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM